2019 YILI BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
ESNAF VE SANATKARLARI ODALARI BİRLİĞİ

 Değerli Başkanlarım,

Ülke ekonomisinin %90’nını oluşturan Esnaf ve Sanatkarlar toplumun önemli bir bölümünü oluşturmakta, Esnaf ve Sanatkarlar teşkilatımız da bu geniş kesimin sorumluluğunu üstlenmekte ve bu sorumluluk bilinci içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Doğru, etkili ve hızlı hizmet sunmanın, çağımızın teknolojik gelişmelerinden istifade etmekle mümkün olacağına inanmaktayız. Bu inançla, temsille yükümlü olduğumuz ve hizmet etmekten onur duyduğumuz saygın kitlemizin hak ve menfaatlerinin daha ileri noktalara taşınması, teknolojik bilgi transferiyle zaman tasarrufu sağlanması gayesi ile, Esnaf ve Sanatkarlar Teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız.

Bu itibarla, üreten kesim olarak ülke ekonomisine sağladığımız katma değer ve yarattığımız istihdam imkanlarıyla, güvenilir kitle olma vasfımızı korumaktayız. Ülke genelinde sayımız yaklaşık 4 milyonu bulmaktadır. Ne var ki; etki sahamız aleyhimize mevzuat düzenlemeleri ve haksız rekabet ortamlarıyla giderek daraltılmaktadır. Örnek vermek gerekirse süper, hyper ve gross marketler, çeşitli adlar altında verilen promosyonlar, vergi ve sosyal güvenlik amaçlı aleyhimize geliştirilen mevzuat düzenlemeleri, kesimimizi gergin ortamlara sürüklemektedir.

Tüm bunca olumsuz gelişmelere karşılık, kalkınma ve gelişmişliğin yeniliğe ve değişime araladığı kapıdan, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Teşkilatı olarak girmeyi arzuladık.

 

 

 

 

Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, girişimciliğini ve risk alma karakteristiğini halen korumaktayız. Bu karakteristik özelliğimiz toplum olarak bilgi alma ve daha fazla öğrenme ihtiyacımızı zorunlu kılmaktadır. Kitle olarak, Ahilik Kültürü ana temeline dayalı derin bir kültür birikimimiz mevcuttur.

Mevcut birikimimizi teknolojik imkanlarla birleştirerek, temsil ettiğimiz saygın kitlemiz ile Yüce Milletimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Değerli başkanlar,

Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik Halen üzerinde çalışmalarımızın devam ettiği taleplerimiz şunlardır.

1-    Toplumun sosyo-ekonomik yapısı içinde sanayi ve ticaretin unsurlarından biri olarak görülen esnaf – sanatkar ve küçük işletmeler, Ülkemizde toplam işletmeler içinde  %99 toplam istihdam içinde %77, toplam yatırım içinde % 52,8, toplam üretim içinde ise %38’lik bir paya sahiptir. Ancak, toplam kredilerden aldıkları pay %10’dur. Ülke ekonomisine önemli derecede katma değer sağlayan küçük işletmelerimizin, toplam kredilerden % 10 gibi düşük bir pay alması, gelişmenin, büyümenin ve istihdamın önündeki engellerden birini oluşturmaktadır. Diğer Ülkelerdeki küçük işletmelerin kredi kullanabilme yüzdelerine baktığımızda, Almanya: % 43 ,  İngiltere % 55, Avusturya %73, İtalya %70, Fransa %54 ve Yunanistan % 56 dır. 

2-    5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lokallerin vergi mükellefi olması ve bu lokallerin sadece kendi üyelerine hizmet vermesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan berber ve kuaförlerin sadece bulunduğu kuruluştaki çalışanlara hizmet vermesi, dışarıdan müşteri almalarına izin verilmemesi.

3-    İstihdam üzerindeki vergilerin azaltılması, Esnaf ve Sanatkarlarımız kullandığı enerji ve su  fiyatlandırılmasının revize edilmesi.

4-    Esnaf ve Sanatkarların tedarik merkezleri kurması, ortak hareket etmeleri ve güç birliği içine girmelerinin özendirilmesi.

 

 

 

 

5-    Esnaf ve Sanatkarlara verilen devlet desteğinin artırılarak sürdürülmesi, Avrupa Birliği ülke uygulamaları dikkate alınarak, yeni kredi ve teşvik sistemlerinin yürürlüğe konulması.

6-    Yeni açılacak olan işyerleri ile ilgili olarak, çevredeki işletme sayısı ve bunların birbirine yakınlığı, ulaşım imkanları, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski ve nüfus yoğunluğu  gibi faktörlere bakılarak ruhsat verilmesi sağlanmalıdır. İşyeri açma ruhsatı verilmeden önce,  mutlaka Meslek Odasının görüşü alınarak ruhsatlandırma yapılmalıdır.

7-    Esnaf ve Sanatkarlar ve küçük işletmelere kaynak sağlayan finans kuruluşlarının sayısının ve bu kesime sağlanan kredi imkanlarının artırılması.

8-    Bölgesel teşvik uygulamasına son verilip, sektörel teşvik uygulamasına geçilerek, bölgemizde özellikle, madencilik, Demir çelik, orman ürünleri ve organik tarım  sektörleri teşvik kapsamına alınmalıdır.

9-    Mesleki Eğitim okullarında, branşlaşmaya gidilerek, aynı bölge içinde yer alan meslek okullarının, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ayrı ayrı branşlaşmalı, bir branşın tüm okullarda olma zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır.

10- Üniversitelerin, bulunduğu bölgenin Esnaf ve Sanatkarlarının sorunlarına dönük çalışmalar yapılması.

11- Teşviklerin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere kanalize edilmesi.

12- Mesleki eğitimin özendirilmesi için, Ustalık  eğitimi esnasında, çıraklık döneminde olduğu gibi SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesi.

13- Çeşitli Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından açılan kermeslerin, son yıllarda amacının dışına çıkarak, hayırdan çok ticari amaçlı yapılması, Esnaf ve Sanatkarlarımızın işlerinin aksamasına yol açmaktadır. Kermes yapacak kurumlar, bu faaliyetlerini kendi yerleşim alanlarında açmalı ve kısa bir süre ile sınırlandırılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

14- Bugüne kadar Kalkınma Ajansları, her yıl Kobilere yönelik hibe desteği vermiştir. Ancak Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik bugüne kadar bir hibe desteğine çıkmamıştır. Bu desteğin verilmesi yönünde yerelde ve hükümet nezdinde girişimler başlatılmalıdır.

 

Zonguldak İlimizin gelişmesine yönelik görüş ve isteklerimiz de şunlardır.

1-                    Taşkömürü, denilenlerin aksine halen stratejik enerji kaynağıdır. Dünyanın en büyük taşkömürü üreticilerinden Çin, bir gramını bile dışarı satmamaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu, taşkömürünün stratejik ürün olması nedeniyle kar amacıyla kurulmamıştır. Olaya Ulusal gelir açısından da bakarsak, TTK zarar etmemektedir. Az yada çok, ürettiği kadar kömürün dışarıdan alınmasını, yani yılda 4 milyar  doların dışarıya gitmesini engelliyor. Bunun yanında Batı Karadeniz Bölgemizde de istihdama katkıda bulunmakta, maaş ve malzeme-hizmet alımları için yaptığı ödemeler, iç piyasada talep artışına, dolayısıyla üretim ve katma değer artışına yol açmaktadır

            Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun son yıllarda  mekanize ayak modeline geçişi hızlandırması ve modernizasyon alanında çalışmalara başlamış olması zararın minimize edilmesi yönünde önemli etki yapmıştır. Bu modernize çalışmalarının tüm Müessese Müdürlüklerinde uygulanması yönünde gayret sarf edilmelidir.

2-                Kdz.Ereğli İlçemizde bulunan Gemi Tersaneleri,  %10 kapasite ile çalışmaktadır.  Tam kapasite ile çalışması durumunda 5000 kişi istihdam edilecek durumdadır. Gemi Tersanelerinin Devlet tarafından teşvik  desteğinin sağlanması durumunda,  İlimize önemli ölçüde ekonomik bir canlılık sağlayacaktır.

3-           Hâlihazırda devam eden ve  bir kısmı açılmış olan tünellerle, duble yollar büyük oranda tamamlanma aşamasına gelmiştir.  Ancak, Ereğli- Devrek arasındaki yol çalışmalarında bir ilerleme sağlanamamıştır. Bu yönde girişimler başlatılarak bir an önce bitirilmesi sağlanmalıdır.

4-                İlimize komşu olan, Düzce ve  Bartın  Teşvikte 4. Bölge olması yatırımcı çekme anlamında İlimize olumsuz yansımaktadır. En azından Taşkömürü ve Gemi Tersaneciliğinin stratejik ürün kapsamına alınması bu olumsuzluğu ortadan kaldıracaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5- Yatırım Teşvik oranlarının yüksek tutulması, İlimizdeki girişimcilerin önünü kapatmaktadır. Büyük çaplı yatırımların yanında küçük ölçekli yatırımlarında teşvik kapsamına dahil edilmesi Zonguldak ekonomisine ve gelişmesine önemli katkı yapacaktır.

         6- Hızla gelişen ve değişen bilgiye dayalı mesleklerde, eğitim merkezlerinin alt yapısı hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalı.

             7- İlimiz ve Bölgemiz orman varlığı bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Orman ürünleri üretimini canlandırmak amacıyla, Organize Sanayi Bölgesi kurularak sanayinin çeşitliliği sağlanmalıdır.

           8- Karadeniz sahilyolu bir an önce tamamlanarak, İlimizin ulaşım alt yapısı güçlendirilmelidir.

          9- Yeni yapılacak olan Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi siteleri arazilerinde, Mesleki Eğitim binalarının yapımı için bir alan bırakılması hususunda yasal düzenlemeler yapılmalı ve yeni kurulacak olan Organize  Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin yer seçiminde, oluşturulacak olan komisyonda mutlaka Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yer alması yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır.

         10- Türkiye Cumhuriyeti’nın GAP’tan sonra en büyük entegre sanayi projesi halindeki Filyos Projesi,  İlimizin, Bölgemizin ve Ülkemizin geleceği açısından paha biçilmez bir projedir. Artık Filyos projesi hayata geçirilmiş bir projedir. Liman İnşaatının %70’i tamamlanmıştır. Ancak bu yeterli değildir. Bir an önce yer  tahsislerinin yapılması gerekmektedir.

11- Madencilik ve demir çelik ile dünyaya adını duyurmuş olan ve emeğin başkenti olan ilimiz son yıllarda sürekli geriye gitmektedir. 1990’lı yılların başına kadar dışarıdan göç alarak nüfusu artan bir il konumunda olan Zonguldak son yıllarda artan oranda bir göç sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. İlimiz nüfusu her geçen yıl azalmakta ve mevcut nüfus yaşlanma eğilimine girmektedir. Bu durum ise aktif ve nitelikli nüfusun il içerisinde kalmayı tercih etmediğini göstermektedir. İlde yaşanan göçün işsizlik, sosyo-kültürel yaşam, altyapı yetersizliği gibi birçok olumsuz nedeni bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu nedenlerden kaynaklanan göçün yol açtığı en temel sonuçlardan biri de her geçen gün kapısına kilit vurmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın sayısının artmasıdır.

12- İlimiz mali yapı açısından güçlü bir konumdadır. Ülke genelinde ödediği vergiler, aldığı kamu harcamalarından fazla olan 12 ilden biridir. Bu elbette ki sevindirici bir gelişmedir. Ancak ilimizin özellikle ulaşım vealtyapı açısından çok ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Bu eksikliklerin var olduğu bir durumda bu fazlalığın yer alması bir anlamda Zonguldak’a bir haksızlık yapıldığını göstermektedir. Zonguldak ili tasarruf oranı açısından da güçlü bir konumdadır. İldeki tasarruf düzeyi ülke içerisinde Zonguldak’ı üst sıralara taşımaktadır. Ancak son yıllarda bu oranda da bir gerileme gözlenmektedir. Gerileme ile birlikte kullanılan kredilerin takip oranı da her geçen gün artmaktadır. Bu bir anlamda hareketsiz bir tasarruf birikimi olduğunu, bu açıdan güçlü olduğumuzu, ancak kredi imkanlarındaki daralma ve geri ödenememe gibi nedenlerden ise reel de piyasa da işlerin çok iyiye gitmediğini göstermektedir.

        13- Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar enflasyonun artışına doğrudan etki ediyor. Ağustos 2019 tarihi itibariyle   Tüketici fiyatları  yıllık bazda yüzde 15,01 artış kaydetmiştir. TCMB’nın yılsonu beklenti enflasyonu ise  13,96 dır. Görüldüğü gibi yılsonuna kadar enflasyonda belirgin bir düşüş yaşanmayacaktır.

 

SONUÇLANAN ÇALIŞMALARIMIZ

1-    TESK’in hazırlamış olduğu e- kapasite sistemi hayata geçirilmiş olup, artık Üyelerimiz Birliğimize gelmeden internet ortamında Oda Genel Sekreterleri ile beraber düzenleyip aynı gün içinde kapasite raporunu almaya başlamışlardır.

2-      Sicil müdürlüğümüzde, kimlik paylaşım bilgi sistemi, TESK tarafından

hazırlanmış    olup, Birliğimize bağlı sicil müdürlüklerimizce kullanılmaya

başlanmıştır.

 

3-    İl İstihdam Kurulunda, İlimizde Mesleki Eğitim kurslarının açılması yönündegirişimler başlatılmış, Mesleki Eğitim Merkezi ve Endüstri Meslek

Liselerimizin kurs  açmaları sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-    Odalarımızdan gelen ücret tarifelerinde Birlik Yönetim Kurulumuz ile beraber, zaman  geciktirmeden hem esnafımızın hem de tüketicimizin mağdur olmadan fiyat    düzenlemelerini yaparak en kısa zamanda tarifelerini vermekteyiz.

5-    2019 Eylül ayı itibariye Birliğimizden, 17 adet kapasite raporu başvuru talebi olmuş ve bu     talebin TESK tarafından onaylanarak tamamı kabul edilmiştir.

6-    İş Güvenliği yasası ile ilgili esnaf ve Sanatkarlarımıza her İlçemizde  bilgilendirme toplantıları yapılarak, bilinçlenmeleri sağlandı.

7-    Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik her ilçemizde seminerler gerçekleştirildi.

8-    Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ahilik Haftası etkinliklerimiz ile yöre halkımızın ahilik kültürünü yakından tanımasını sağladık.

9-    vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar için "vergiden muaf esnaf belgesi" uygulaması getirilmiştir.

10-    27 Ocak 2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan SGK' ya verilen aylık ve hizmet belgelerinde Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti ancak 2018 yılı bütçesi içerisine  konulmayarak kaldırılmıştır.Konfederasyonumuz ile Birlikte Bakanlık nezdinde girişimlerimiz sonucunda  2018 Torba yasa içerisine alınmış olup bu desteğin 2019 yılında da devam etmesi sağlanmıştır. Bu alanda yapmış olduğu katkılardan dolayı SGK İl Müdürümüz Erkin AVCI' ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.

11-    KOSGEB tarafından sağlanan Girişimcilik desteği kapsamında son beş yıl içerisinde yaklaşık 600  kişi bu destekten yararlanarak işyeri açmıştır.

12-    4+4+4 eğitim ile birlikte, esnaf ve sanatkârlarımızda önemli ölçüde çırak sıkıntısı yaşanmaktadır. 4+4 den sonra Çıraklık eğitime gitmeleri yönünde yasal düzenlemeler 27. Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararlar ile 4+4 eğitimin sonunda, Çıraklık Eğitime gitmenin yolu açılmış, aynı zamanda açık Liseye kayıt imkânı getirilerek öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Çıraklık eğitimine öğrenci gönderen işletmelere aylık 290,00 TL Devlet teşviki verilmesi sağlanmıştır.

13-                      Esnaf kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden Esnafa destek amaçlı kullanılan kredilerin bir yılı doldurma süresi, 3 aya indirilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

14-    İlimizde  göçün önlenmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili Sayın Zonguldak Valimiz Erdoğan BEKTAŞ’ın  önderliğinde, Kuruluş ve Başkanlığını Kurumumuz tarafından yapılan Zonguldak Maden Makineleri İmalatçıları Derneğini 20 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kurmuş bulunmaktayız. Bu tarih itibariyle 30 üyeye ulaşmış bulunmaktayız. Amacımız maden makineleri ve makine imalatçılarını bir araya  getirerek kümelenmeyi sağlamak ve Türkiye Taşkömürü ve Eren enerjinin İl dışı ve yurt dışından almış olduğu makine ve teçhizatı İlimizde üretmek. Dernek çatısı altında bu yıl içerisinde orta ölçekli sanayi sitesi kooperatifi kurularak ilk etapta 2000 metrekare kapalı alanı olan 44 dükkan  yapılacaktır. Gelecek 5 yıl içerisinde sanayi sitemiz ve yan sektörleriyle birlikte toplam 2000 kişilik bir istihdam düşünülmektedir.

15-    Bugüne kadar sadece Doğu ve Güneydoğu bölgemizde uygulanan SODES projeleri Bakanlık nezlinde girişimlerimiz sonucunda Ülke genelinde uygulanması sağlanmıştır. Ekim 2019 tarihinde BAKKA tarafından SODES destek programı açılacaktır.

 

Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kanunların hazırlanmasında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde Kanunların geçmesinde destek veren Başta Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, ve bu kanunlara muhalefet etmeyerek destek veren, Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’na ve Devlet BAHÇELİ’ye Teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, şahsım, Yönetim , denetim  ve disiplin Kurulu Üyelerim adına katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, Başkanlar Kurulu toplantımızın  İlimize, Ülkemize Esnaf ve Sanatkarlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyor,  saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Muharrem COŞKUN

                                                                       Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları

                                                                              Odaları Birliği Başkanı         

Haber Eklenme Tarihi : 27.09.2019