T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale İlanı

  

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yiyecek-İçecek Sabit Otomat Yerleri Kiralama ihale ilanı

 

Madde 1-  İhale Konusu İş; Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde Bulunan 16 m' lik Alanın Yiyecek-İçecek Satış Otomat Yerleri Olarak Kullanılmak Üzere Kiralama İhalesi İşlemleri

Madde 2- İhale Usulü, söz konusu kantin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereği Pazarlık Usulü  ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir,

 

madde 3- İhaleye konu olan kantinin;

Kurumun adı

:Bartın üniversitesi

İdare

:Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bulunduğu İl/İlçe

:Bartın / Merkez

İhale Konusu İşin Adı

: Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde Bulunan 16 m2  lik  Alanın                               Yiyecek-İçecek  Satış Otomat Yerleri                               Olarak

Kullanılmak Üzere Kiralama ihalesi

ihalenin Yapılacağı Yer

:Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi İhale Salonu

Tekliflerin     Sunulacağı

Yer

:Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bürosu

ihale Usulü

:2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51. maddesinin (g) fıkrası uyarınca Pazarlık Usulü

İhalenin          Yapılacağı

Tarih Gün/saat

 

:30/12/2019 Pazartesi Günü saat 10:00

Muhammen              Bedel (Yıllık) (KDV H»riç)

:6.875,00 TL (altıbinsekizyüzyetmişbeş TL)

Geçici Teminat

:2.062,50 TL (lkibinaltmışiki TL elli krş )

 

Otomat Alanı

:16,00   m2

İşin süresi

:3 yıl

Öğrenci Sarısı

:2.648

 

Madde 4- İhale dokümanın görülmesi ve temini: İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idareden onaylı ihale dokümanının alması zorunludıır.

 

a.   İhale dokümanın görülebileceği ve alınabileceği yer: Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür  ve Spor Daire Başkanlığı Bürosu

b.   İhale dokümanın satış bedeli : Alınmayacaktır.

c. Teklifler, ihale ( son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtileri adrese elden teslim edilmesi gerekir. İhale (son teklif verme ) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

d. ihale dokümanı idari şartname, sözleşme tasarısı, teklif mektubu ve ortaklık girişim (iş

ortaklığı ) beyannamesi’nden oluşmaktadır.

 

Madde 5- Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların ttlm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.

 
 

 


Madde 6- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler ekte sıralanmıştır.

,ı'

 

 

 

İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 

Tanı Belgelerin İhale ilan Tarihi İtibariyle Alınmış  Olması gerekir.(20/12/2019)  

A-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı), (Gerçek Kişi )

Yerleşim yeri beyannamesi veya vergi levhası (e-imzalı/aslı veya noter tasdikli sureti) (Tüzel-Ortak Girişim katılması halinde )

B- İkametgâh Belgesi(Gerçek Kişi) (e-devlet veya 11 Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden

Alınacak /aslı),

Tüzel veya Ortak Girişim olarak ihaleye girecek firmalar vergi levhalar (e-devlet/aslı veya

Noter tasdikli sureti)

C- Adli Sicil Kaydı (Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortaklarının tümüne ait.)

D- ihalelerden Men Yasağı Olmadığına Dair Belge, ilgili Meslek Odasından alınması gerekir. (Belgelerin üzerinde tahrifat yapılan belgeler  geçersizdir. E-devlet yada ıslak imzalı olacaktır.)

 

E- Vekâleten ihaleye Katılma Halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

F- İlgisine Göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf  Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu

gösterir belge.

G- Tüzel Kişiler İçin, 2019 yılı içinde kayıtlı oldukları odalardan almış olacakları oda sicil

Belgesi, imza sirküleri ve yetki belgesi,

H- Ortak Katılın halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (C), (F), ve (G) esaslara göre temin edecekleri belge. Bu şartnameyi ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi,

I- Geçici Teminat; ihaleye ait geçici teminat tutarım Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR240001000052 51609669 5001 nolu hesaba yatırılması ve yatırıldığına dair banka dekontu yada geçici teminat mektubu verilmesi halinde (geçici teminat mektubu ve banka teyit yazısı ) ihale zarfının içine konması gerekmektedir.

İ- İhale Komisyonu İstenilen Belgelerin Sunulması ; 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 37.Maddesine göre belgelerin sunulması gerekmektedir.

J- İhale komisyonu, gerekçesini kadarda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İdare Telefon : 378 223 5310

Faks               378 223 5045

 

 

 

 
 

ILANEN DUYURULUR 20/12/2019


Haber Eklenme Tarihi : 23.12.2019